TylöHelos villkor

1. Villkor

Genom att gå in på webbplatsen på https://tylohelo.com samtycker du till att följa dessa användarvillkor samt alla tillämpliga lagar och förordningar. Du accepterar också att du ansvarar för att följa gällande lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller gå in på denna webbplats. Innehållet på denna webbplats skyddas av tillämplig lag om upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Användarlicens

 1. Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på TylöHelos webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens och inte en överföring av äganderätten. Enligt denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
  3. försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på TylöHelos webbplats
  4. ta bort eventuella noteringar med avseende på upphovsrätt eller annan form av äganderätt från materialet
  5. överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt att gälla om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan när som helst sägas upp av TylöHelo. När du avslutar visningen av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material som du innehar, både elektroniskt och tryckt material.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Innehållet på TylöHelos webbplats tillhandahålls i befintligt skick. TylöHelo lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig härmed allt ansvar för alla andra typer av garantier, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier eller villkor beträffande säljbarhet, ändamålsenlighet och intrång i upphovsrätten eller andra typer av brott mot rättigheter.
 2. TylöHelo lämnar heller inga garantier eller utfästelser gällande korrekthet, sannolikt resultat eller tillförlitlighet vid användningen av material från webbplatsen eller andra aspekter i fråga om sådant material eller andra webbplatser som är sammanlänkade med denna webbplats.

4. Restriktioner

TylöHelo eller dess leverantörer ska, under inga omständigheter, hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, men ej begränsat till, förlorade data eller vinster eller skador till följd av avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av användning eller oförmåga till användning av materialet på TylöHelos webbplats, även om TylöHelo eller dess auktoriserade återförsäljare har meddelats om risken för sådana skador muntligen eller skriftligen. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta underförstådda garantier eller att begränsa sin ansvarsskyldighet för följdskador eller oavsiktliga skador, så dessa restriktioner gäller eventuellt inte dig.

5. Informationens riktighet

Den information som förekommer på TylöHelos webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller bildmässiga fel. TylöHelo tar inget ansvar för att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig eller aktuell. TylöHelo kan när som helst ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande. TylöHelo har dock ingen skyldighet att uppdatera innehållet.

6. Länkar

TylöHelo har inte kontrollerat alla de webbplatser som det länkas till på webbplatsen och tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser. En länk till en annan webbplats innebär inte någon rekommendation från TylöHelos sida. Användaren ansvarar själv för användningen av en sådan webbplats.

7. Ändringar

TylöHelo kan när som helst ändra dessa användarvillkor för webbplatsen utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa aktuell version av användarvillkoren.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag och eventuella tvister eller anspråk faller inom domstolarnas exklusiva domsrätt i det landet eller på den platsen.