Bastuaggregat

Var finns min närmaste återförsäljare?

Svar: Gå till sidan Hitta en återförsäljare och sök efter närmaste återförsäljare eller klicka här.

Var ska ventilationen placeras när ett elektriskt bastuaggregat installeras i bastun?

Svar: Det finns två skolor inom ventilation

Traditionell ventilation eller självdragsventilation, som använder varmluftens naturliga flöde. En friskluftsventil under aggregatet och en frånluftsventil högt upp mot taket på motsatt vägg. Detta ger en lägre temperatur vid golvet och de nedre lavarna. För våra Tylö Sense aggregat och Tylö Expression krävs traditionell ventilation. Denna typ av ventilation används också ofta vid vedeldade bastuaggregat, men kan användas för alla våra aggregat.

Vid mekanisk ventilation sitter en friskluftsventil precis ovanför aggregatet eller i taket ovanför aggregatet. Och en frånluftsventil sitter vid golvet på motsatt vägg. Detta ger en jämnare temperatur i bastun. Denna ventilationsteknik kan inte användas för bastuaggregaten Tylö Sense och Tylö Expression, men för alla andra.

Hur beräknar jag bastuvolymen när ett elektriskt bastuaggregat ska installeras i bastun?

Svar: Multiplicera höjden med bredden och längden. Addera volymen på de kalla ytorna till det tidigare resultatet: dvs. beräkna hur stor sten- och glasytan är och multiplicera med 1,5. Resultatet är i kubikmeter. Lägg sedan till detta till bastuns volym. Välj lämplig aggregateffekt utifrån resultatet.

Hur väljer man rätt effektstorlek på sitt aggregat?

Svar: Valet av bastuaggregat beror på hur stor din bastu är. Välj alltid maximal aggregateffekt i förhållande till bastuns volym. Ju högre effekt du väljer i förhållande till rummets volym, desto mindre behöver aggregatet jobba för att värma upp bastun och hålla rätt temperatur. Det medför också att energiförbrukningen blir mindre.

Du behöver ett aggregat med högre effekt om väggarna inne i bastun är tillverkade av ett tungt material, t.ex. betong, glas, kakel etc. För att beräkna erforderlig effekt lägger man till en kubikmeter till basturummets totala volym för varje kvadratmeter tungt väggmaterial.

Får en kund installera ett elektriskt bastuaggregat själv?

Svar: Nej, endast en behörig person får ansluta ett bastuaggregat till elnätet enligt gällande elsäkerhetslag.

Säljer serviceföretagen nya bastuaggregat också?

Svar: Ja, det gör de. De erbjuder dessutom installationstjänster.

Var kan jag hitta en montör av bastuaggregat?

Svar: Du kan hitta en montör av bastuaggregat i listan över kontrakterade serviceföretag.

Var kan jag se vad det är för aggregat jag har?

Det sitter en typskylt nere på ena gaveln på aggregatet, längst ner på sidan. Där står vilken typ av aggregat det är, aggregatets serienummer, vilken spänning aggregatet är avsett för samt tillverkningsår/-månad.

Var kan jag se vilket säkerhetsavstånd som gäller för mitt bastuaggregat?

Svar: Se bruksanvisningen som medföljde produkten, användarhandböcker och broschyrer för minsta säkerhetsavstånd. Du kan också kontakta din närmaste återförsäljare.

Måste man ha sten i aggregatet?

HELO AGGREGAT
Svar: För flera av våra aggregat finns en viss valfrihet kring hur stor stenmängd som är lämplig för det specifika aggregatet. Se de tekniska specifikationerna för valt aggregat.

TYLÖ AGGREGAT
Svar: Nej det är inte nödvändigt för Tylö bastuaggregat. Det går att köra utan men då kan man inte skopa vatten på aggregatet.

Vilken stentyp är bäst för bastuaggregat?

Svar: Bästa stentyp testas alltid av bastuaggregatets tillverkare. TylöHelo rekommenderar vulkanit, denna stenkvalitet är lämplig för bastuaggregat och är säker. Se de tekniska specifikationerna för aktuellt aggregat.

Varför får man inte använda keramiska stenar i bastuaggregat?

Svar: Keramiska stenar kommer att förstöra resistorerna och förkorta deras livslängd avsevärt.

Hur ofta behöver man kontrollera bastuaggregatets stenar vid normal användning?

Svar: Stenarna bör kontrolleras enligt följande princip: om du använder bastun en gång i veckan bör stenarna kontrolleras och bytas ut en gång om året, om du använder bastun två gånger i veckan bör stenarna kontrolleras och bytas ut två gånger om året. När stenarna kontrolleras ska trasiga stenar och stenar med en sandyta tas bort och ersättas med nya. När stenarna används bryts de gradvis ner och blir mer sammanpackade. Det är därför viktigt att stapla om dem ibland så att luften kan cirkulera fritt mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd.

Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

Ska hela aggregatet vara täckt med sten?

HELO AGGREGAT

Svar: För flera av våra Helo aggregat finns en viss valfrihet kring hur stor stenmängd som är lämplig för det specifika aggregatet. Se de tekniska specifikationerna för valt aggregat.

TYLÖ AGGREGAT

Svar: Tylös traditionella aggregat ska endast ha sten i mittfacket, dvs. de två kammarna på sidorna ska ej vara övertäckta. Inga stenar ska placeras på gallret ovanpå aggregatet.

Detta gäller inte för SO, EP, EH och EZ som har ett större stenmagasin som ska fyllas helt.

Vad gör jag om det är problem med bastuaggregatet?

Svar: Kontakta närmaste serviceföretag.

Hur ofta bör stenarna i en bastu bytas?

Svart: Bytesintervallet beror främst på hur ofta bastun används. För en privat bastu som används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. När stenarna används bryts de gradvis ner och blir mer sammanpackade. Det är därför viktigt att stapla om dem ibland så att luften kan cirkulera fritt mellan stenarna.

God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd. För en offentlig bastu finns en fingervisning som säger att, används bastun en gång i veckan byter man sten en gång per år. Två gånger i veckan, två gånger per år osv. Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

Kan man hälla vatten på aggregatet?

Svar: När aggregatet är uppvärmt kan man skopa vatten över stenarna för att öka luftfuktigheten i bastun. Hur stor mängd vatten som du kan skopa över stenarna åt gången beror på storleken på aggregatet. En skopa vatten åt gången, ca 1,5 dl, går dock bra. Om vattnet rinner ut i botten på aggregatet så har man hällt på för mycket vatten eller så är stenarna inte tillräckligt varma. Avvakta i några minuter innan du häller på mer.

Varför blir bastun inte tillräckligt varm?

Svar: Kontrollera först att ingen säkring har löst ut i din elcentral. Kontrollera om alla rörelement glöder under uppvärmning. Om de inte gör det kan det bero på att ett överhettningsskydd i aggregatet har löst ut.

Övrigt som påverkar uppvärmningen av bastun är ventilation, temperaturgivarens placering, om bastun är isolerad och tät samt om aggregatets effekt är anpassad till bastuns storlek. Tänk även på att om man har material som sten, kakel, betong eller glas i bastun så behövs mer effekt för att värma upp bastun än om det vore en isolerad träbastu.

Kontakta inköpsstället om allt verkar vara i sin ordning och bastun ändå inte blir varm.

Varför går man in i en ”kall” bastu vid en bastu med värmelagrande egenskaper?

Svar: När en bastu med värmelagrande egenskaper används värms inte bastun upp i förväg. Istället används energin i bastustenarna för bastubad.

Vem kontaktar jag om bastuaggregatet går sönder inom garantiperioden?

Svar: Kontakta närmaste, kontrakterade serviceföretag. Klicka här för att hitta en återförsäljare eller distributör nära dig.

Hur lång är garantiperioden för bastuaggregat?

HELO AGGREGAT

Privat bruk: Helo elektriska bastuaggregat har två års garanti. Reservdelarna har ett års garanti. Vedeldade bastuaggregat har ett års garanti.

TYLÖ AGGREGAT

Privat bruk: Tylö elektriska bastuaggregat, ånggeneratorer och manöverpaneler har två års garanti och dessutom ytterligare tre års materialgaranti.

Var kan jag köpa reservdelar till bastuaggregatet?

Svar: Kontakta din TylöHelo återförsäljare för att köpa reservdelar. Klicka här för att hitta en återförsäljare nära dig.

Var kan jag hitta ett Helo serviceföretag som utför garantiservice?

Svar: Gå till Återförsäljare/kontrakterade serviceföretag. Klicka här för att hitta ett serviceföretag.

Får det finnas sten- och glasytor i en bastu med ett bastuaggregat som har värmelagrande egenskaper?

Svar: Ja, men alla väggar och tak måste vara värmeisolerade.

Jag har ett äldre aggregat där en slinga inte fungerar längre. Kan man byta slingorna i aggregatet?

Svar: Rörelementen går att byta i de flesta fall. Kontakta en TylöHelo återförsäljare för mer information.

Klicka här för att hitta din återförsäljare.

Mitt aggregat fungerar plötsligt inte eller värmer inte upp alla rörelement?

Svar: Kontrollera först att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut. Om inte så är fallet är det sannolikt att överhettningsskyddet i aggregatet har löst ut. Tylös bastuaggregat har inbyggt temperaturskydd i kopplingsdosan nedtill på aggregatet. Temperaturskyddet utlöses automatiskt om risk för överhettning uppstår. Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av temperaturskyddet om det inte är åtkomligt från utsidan.

Varför löser överhettningsskyddet i bastuaggregatet ut?

Svar: Att överhettningsskyddet löser ut beror oftast på dålig eller försämrad ventilation genom aggregat och basturum. Följ alltid föreskrifterna i bastuaggregatets bruksanvisning om hur ventilationen till bastun ska vara utformad.

Kontrollera alltid stenmagasinet om överhettningsskyddet löser ut. Stenarna ska ligga ”luftigt” och inte tätt sammanpackade.

Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av överhettningsskydd om det inte är åtkomligt att återställa från utsidan på aggregatet.

Hur återställer jag överhettningsskyddet på Tylö Compact 2/4?

Svar: Vid sidan om termostatvredet finns en grå täckplugg. Om man tar bort denna så kommer man åt att återställa överhettningsskyddet med t.ex. en penna.

HITTA DIN NÄRMASTE BASTUEXPERT

Hitta din återförsäljare